9 ข้อเรียกร้องแรงงานยื่นต่อรัฐบาล

ทุกวันที่ 1 พ.ค.ซึ่งตรงกับวันแรงงาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย จะร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 ในกิจกรรมสำคัญคือการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับปีนี้ ปี 2555 ซึ่งแม้รัฐบาลจะประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ แต่ต้องเรียกว่า”เงินยังไม่ทันได้รับ แต่ราคาสินค้า และค่าครองชีพ กลับปรับขึ้นไปรออยู่แล้ว”

     

สำหรับปีนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานจะรวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถ.ราชดำเนิน และเข้าสู่เวทีกลางที่ท้องสนามหลวง ส่วนข้อเรียกร้องสำคัญมีอยู่ 9 ข้อด้วยกัน

1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98

2.ให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการปิดกิจการ เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน

3.ให้รัฐบาลยกเลิก พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และยกเลิกการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกกิจการ

4.ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ของลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีเงินค่าชดเชย และเงินรายได้อื่นๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง

5.ให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างกว้างขวางและติดตามผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในวิชาชีพและกรอบสุขภาพในระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาบทบัญญัติว่าด้วยการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในหมวด 13 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 163)

7.ให้รัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันตามกรอบเวลา และประกาศยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน

8.ให้รัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเป็น 2 เท่า จากเดิมที่บัญญัติไว้

9.ให้รัฐบาลออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดูแลรักษาสุขภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจหลังเกษียณอายุให้เทียบเท่ากับข้าราชการบำนาญ หรือ ภาคเอกชน

ทั้งหมดนี้ ยื่นต่อรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s