เปิด 6 ศูนย์ประเมินบุคลากรด้านท่องเที่ยวรับอาเซียน

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง 1 ในความร่วมมือสำคัญ คือการเปิดเสรี ในการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่ง 1 ในวิชาชีพนำร่องที่จะมีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีคือ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว แต่การจะเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ได้มีข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกัน ในคุณสมบัติของผู้ทำงาน

นางจันทรา อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่า ล่าสุดกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งให้วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นศูนย์เครือข่ายในการประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเป็นศูนย์ในภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์ในภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หัวหิน เป็นศูนย์ในภาคตะวันออก ซึ่งทั้ง 6 สถาบันการศึกษามีความพร้อม เพราะมีการเรียนการสอนในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอยู่แล้ว และสถาบันเหล่านี้ยังสมัครใจที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้ในแต่ละภูมิภาคด้วย

ด้านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บอกว่า ถือเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยพะเยาทีได้รับความวางใจให้เป็นศูนย์เครือข่ายประเมินมาตรฐานบุลากรการท่องเที่ยวในส่วนของภาคเหนือ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่เรียบร้อย โดยศูนย์นี้มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา และส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง ASEAN MRA แก่สถานศึกษา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทาง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในเขตภาคเหนือทั้งหมด

 

รู้จัก
MRA คืออะไร

” MRA ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement ) คือ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น “สำหรับคุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกมานั่งเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันก็คือ เรื่องการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศหนึ่งๆ จากวัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRA นี้คือ การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น สามารถยื่นคำขอใบอนุญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำ

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวเนชั่น/สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวแห่งชาติ

โฆษณา

One thought on “เปิด 6 ศูนย์ประเมินบุคลากรด้านท่องเที่ยวรับอาเซียน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s